Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELEM

Hatályos a 2018. május 25-től megkezdett személyes adatkezelésre
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELEM

Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák a Molnár-Masszívház Kft. (székhely: 9485 Nagycenk, Dózsa körút 6/D., adószám: 25992948-2-8, cégjegyzékszám: 08-09-029210, "Adatkezelő") által üzemeltetetett weboldal (www.molnar-masszivhaz.hu) használatára vonatkozó tájékoztatást, ideértve az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete ("GDPR") és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Info tv.") alapján adott tájékoztatást ("Adatkezelési Tájékoztató"). A Molnár-Masszívház Kft számára kiemelt fontosságú cél az Érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, ezért elkötelezett az Érintettek információs önrendelkezési jogának a törvényes előírások szerinti biztosítása iránt. Honlapjának látogatói személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. Nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin nem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

Fogalommeghatározások:

Felhasználó vagy Érintett: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi az Adatkezelő weboldalát (www.molnar-masszivhaz.hu). Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett Adatkezelési műveletek összessége.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

A weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések.

Adatkezelő fenntart magának minden jogot a Weboldal, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében, a tartalmak szerzői jogi védelmet élveznek. Tilos a megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése, arról bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.Tilos

a) a weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;
b) a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
c) bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő). 
Adatkezelő webszervere automatikusan naplózza a Felhasználó tevékenységét. 

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak, és Adatkezelő minden szükséges intézkezdés megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Weboldal üzemeltetéséhez technikailag feltétlenül szükségesek. Adatkezelő haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt. A Felhasználókról  a fentiek szerint csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a tartalom fejlesztése és fenntartása érdekében használ fel,ezért a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el.

A cookie-k (sütik) feladata
  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, pl. választott nyelv
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a(z) fesz.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Oldalunk a következő működéshez feltétlenül szükséges cookie-t használja: PHPSESSID Célja: a felhasználó állapotának tárolása az oldal böngészése során
2. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (statisztika és marketing)
A www.molnar-masszivhaz.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Google információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Személyes adatok nem jutnak el a harmadik félhez.Oldalunk a következő harmadik fél által elhelyezett cookie-kat használja: _ga, _gat, _gid, collect Célja: Google Analytics - egyedi azonosító generálása, statisztikai adatok gyűjtése arról, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat.
3. Cookie-k visszautasítása

Adakezelő, illetve a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k blokkolása technikailag akadályozhatja weboldalunk használatát.A Felhasználó beleegyezése nélkül Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem kapcsolja össze, és azokat harmadik személy nem adja át, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. A weboldalak külső (nem Adatkezelő által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Adatkezelő minden esetben lehetőséget biztosít a Felhasználók számára, hogy személyes adataik felhasználását megtiltsa. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy személyes adataik felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan érhetők el. A Felhasználók az iroda@molnar-masszivhaz.hu vagy 9485 Nagycenk, Dózsa krt 6/D.. címen kérhetnek további tájékoztatást, adataik helyesbítését és törlését is itt kérhetik.